razturi@pripravenamaturo.si +386 41 934 717

Politika zasebnosti

1. Uvod

S spletno stranjo https://www.pripravenamaturo.si/ in vsemi njenimi podstranmi ter povezanimi spletnimi stranmi, vključno z morebitnimi mobilnimi ali drugačnimi  aplikacijami (v nadaljevanju: spletna stran) upravlja družba LV PROSPECTS d.o.o. (v nadaljevanju: LV Prospects). LV Prospects posveča posebno skrb varovanju osebnih podatkov posameznikov in obdeluje osebne podatke zgolj za namene, za katere so bili osebni podatki zbrani in ki so določeni v tem dokumentu. LV Prospects z osebnimi podatki posameznikov ravna z največjo skrbnostjo in v skladu z veljavno zakonodajo. Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, LV Prospects z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov stremi k zagotavljanju najvišjega možnega nivoja varnosti osebnih podatkov.

Storitve, ki jih LV Prospects ponuja na spletni strani so namenjene zgolj posameznikom, ki so stari vsaj 16 let. S posredovanjem osebnih podatkov posameznik jamči, da je star vsaj 16 let.

2. Identiteta in kontakti podatki upravljavca ter način uveljavljaje pravic

Upravljalec osebnih podatkov, ki so predmet tega dokumenta, je družba LV PROSPECTS d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana.

Posameznik, katerega osebne podatke obdeluje LV Prospects, lahko svoje pravice, ki so navedene v tem dokumentu in morebitne druge, ki jih posamezniku daje veljavna zakonodaja, uveljavlja tako, da pošlje e-pošto na naslov: razturi@pripravenamaturo.si.

Posameznik lahko morebitna vprašanja, ki jih ima v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, naslovi na LV Prospects tako, da pošlje e-pošto na naslov: razturi@pripravenamaturo.si.

3. Osebni podatki, namen obdelave in pravna podlaga za obdelavo

Ob registraciji na spletni strani posameznik LV Prospects posreduje sledeče osebne podatke: ime, priimek, spol, e-mail, starost in letnik srednje šole v katerega je vpisan.

V svojem profilu posameznik te podatke ureja, dodatno pa lahko LV Prospects posreduje tudi več podatkov o sebi: uspeh v prejšnjem letniku, končne ocene v prejšnjem letniku pri matematiki, angleščini in slovenščini ter željen rezultat na maturi. Pri uporabi spletne strani LV Prospects zbira podatke o posameznikovem napredku v povezavi z izobraževalnimi vsebinami, testi in nalogami, ki se nahajajo na spletni strani.

V kolikor posameznik želi, da njegov starš oziroma skrbnik prejema poročila o napredku, ki jih avtomatsko generira spletna stran, posameznik LV Prospects posreduje tudi ime, priimek in e-mail starša oziroma skrbnika. LV Prospects te podatke uporablja izključno za namen pošiljanja poročil o napredku posameznika.

Posameznik ima možnost, da k registraciji na spletni strani povabi prijatelja. V tem primeru posameznik posreduje LV Prospects e-mail prijatelja, ki ga LV Prospects uporabi zgolj za enkratno pošiljanje povabila, po tem pa e-mail prijatelja zbriše.

V primeru, da posameznik zakupi plačljive vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, pa posreduje LV Prospects še podatke o plačilnem sredstvu (npr. številka plačilne kartice, datum veljavnosti plačilne kartice, varnostna koda, PayPal naslov itd.). Te podatke LV Prospects obdeluje za namen izvršitve plačila in za namen zagotavljanja skladnosti z računovodskimi in davčnimi predpisi.

Osebni podatki posameznika se obdelujejo za namen izpolnitve pogodbe, katere stranka je posameznik (dostop do spletne strani in do vsebin, ki se nahajajo na spletni strani), kar predstavlja tudi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, in za namen zagotavljanja storitev in vsebin, ki se nahajajo na spletni strani, posamezniku.

Posameznik se lahko preko spletne strani prijavi na novice in na prejemanje drugih informativnih vsebin s tem, da v ustrezno polje na spletni strani vpiše svoj e-mail in ga pošlje LV Prospects. S tem posameznik poda svojo izrecno privolitev, da ga sme LV Prospects obveščati o novostih na spletni strani in da mu sme pošiljati druge informativne vsebine. LV Prospects bo ta e-mail uporabljal zgolj za ta namen. Posameznik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic in drugih informativnih vsebin, s čimer bo privolitev za obdelavo e-maila preklicana.

Posameznik ima možnost kontaktirati LV Prospects s pošiljanjem elektronske pošte, kar lahko stori s pošiljanjem elektronske pošte na e-mail naslov naveden v 2. poglavju tega dokumenta oziroma z uporabo ustreznega orodja na spletni strani (kontaktni obrazec, gumb za pošiljanje sporočil itd.). Posameznik tako LV Prospects prostovoljno posreduje določene podatke (e-mail in v določenih primerih ime in priimek, naslov sporočila in vsebino sporočila). LV Prospects bo te podatke uporabil zgolj za namene komunikacije z zadevnim posameznikom.

4. Obveščanje posameznikov o napredku, novostih na spletni strani in drugih storitvah LV Prospects

LV Prospects bo posameznika, ki se registrira na spletni strani obveščal o novostih in novih vsebinah, ki so oziroma bodo na voljo na spletni strani in ga vzpodbujal pri učenju s tem, da mu bo pošiljal opomnike in predloge v povezavi z vsebinami, ki se nahajajo na spletni strani. To obveščanje je del storitve, ki jo preko spletne strani ponuja posameznikom LV Prospects.

LV Prospects poleg storitev in vsebin, ki se nahajajo na spletni strani, na trgu opravlja tudi druge storitve povezane z izobraževanjem, izleti, študijskimi priložnostmi v tujini in druge storitve. LV Prospects bo posameznike, ki se registrirajo na spletni strani in tako postanejo stranka LV Prospects, na podlagi zakonitega interesa obveščal o svojih preostalih storitvah, vse v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.

5. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov, ki so predmet tega dokumenta, so: zaposleni pri LV Prospects, pogodbeni izvajalci, ki jih LV Prospects angažira za vzdrževanje, nadgrajevanje in gostovanje spletne strani, izvajanje individualnih inštrukcij, izvajanje računovodskih storitev in drugi pogodbeni izvajalci LV Prospects, ter družbeniki LV Prospects.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov

LV Prospects hrani podatke toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe oziroma do preklica privolitve, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakonodaja za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

7. Pravice posameznika

Posameznik ima pravico, da od LV Prospects zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da ugovarja obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, vse v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

Kadar LV Prospects obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, ima posameznik pravico, da privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

8. Končne določbe

LV Prospects bo svojo storitev in vsebine na spletni strani posodabljal in nadgrajeval, hkrati pa si bo se bo zavzemal za varstvo vseh osebnih podatkov, ki jih obdeluje, seveda ob upoštevanju tehnološkega razvoja in stroškov, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov. Zato si LV Prospects pridržuje pravico, da ta dokument kadarkoli spremeni. V takem primeru bo LV Prospects posameznike obvestil o spremembi tega dokumenta.

Ta dokument velja od 20.02.2020.